Mój profil
Zaktywowani
Drużyny
Dyscypliny
SportStrefy
Singiel vs Singielka
Trenerzy
Talenty/Sponsoring
Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych oraz określa zasady korzystania z portalu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.zaktywowani.pl, zwanego dalej „Portalem”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Portalu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Mat Media z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Akacjowej 49/2, 41-200 Sosnowiec, NIP: 644-309-60-60, REGON: 241775444, wpisaną do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Sosnowiec Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 65550, właściciel serwisu internetowego www.zaktywowani.pl, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia Usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

 

 

1.    Zbieranie danych.

 

 

Serwis zbiera dane osób, które m.in.: dokonały rejestracji, korzystają z Usług Portalu lub złożyły zamówienie na banner.

 

 

2.    Zakres zbieranych danych.

 

 

W zależności od formy korzystania z Portalu mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do świadczenia Państwu oferowanych przez Portal usług.

W przypadku chęci korzystania z Usług mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych zapewniających możliwość kontaktu, a w szczególności, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail), numeru telefonu oraz danych dotyczących działalności gospodarczej (Profil Premium).

 

 

3.    Cel zebrania danych

 

 

1)    Podane przez Państwa dane w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane są w celu świadczenia naszych usług, w tym zapewnienia kontaktu  

       pomiędzy Państwem a Portalem.

 

2)    W zależności od decyzji wyrażonej przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej  

       oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez Portal informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

       świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). 

 

3)    Portal uprawniony jest, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 

       r., Nr 101 poz. 926), w zakresie w którym nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika dla celów 

       realizacji usług marketingu bezpośredniego świadczonych usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;

 

4)    Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Portalu do 

       preferencji jego gości, a także administrowania Portalem i jego doskonalenia.

 

5)    Dane osobowe podawane podczas dokonywania płatności za pośrednictwem jednego z serwisów realizujących transakcje finansowe on-line są 

       przetwarzane przez te serwisy. Nasz Portal nie ma dostępu do tych danych. Niemniej jednak, zalecane jest zapoznanie się regulaminem oraz polityką 

       prywatności serwisu, za pośrednictwem którego Państwo realizujecie transakcje finansowe.

 

 

4.    Prawo dostępu

 

 

1)    W każdej chwili mają Państwo możliwość zdecydowania, w jakim zakresie wykorzystywane będą Państwa dane. W szczególności, mogą Państwo 

       złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Każdemu z Państwa przysługuje prawo uzupełniania, 

       uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, 

       nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz 

       prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla przesyłania informacji handlowych.

 

2)    Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Portalu.

 

3)    Portal zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia Państwa danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli 

       wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

 

5.    Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu możliwości kontaktu z Państwem w zakresie zgłoszonego przez Państwa żądania.

 

 

6.    Mechanizm cookies

 

 

1)    Portal używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Portal. Plik cookie zwykle 

       zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje 

       zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje  

       też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Portalu.

 

2)    Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla Państwa komputerów, 
       w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do Państwa komputerów wirusy. Niemniej w swoich przeglądarkach mają Państwo możliwość 

       ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do Państwa komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Portalu 

       będzie co do zasady możliwa, niemniej skutkować może ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

 

 

7.    Mechanizm sygnalizatorów Web Beacons

 

 

Portal może także wykorzystywać technologię jednopikselowych plików GIF (tzw. web beacons). Technologia web beacons pozwala nam określić liczbę osób odwiedzających Portal. Miniaturowe obrazy cyfrowe web beacons nie służą nam do gromadzenia danych osobowych. Dane uzyskane za pomocą technologii web beacons mogą być wykorzystane, razem z Państwa danymi, do zbierania informacji statystycznych dotyczących świadczonych usług.

 

 

8.    Adres IP

 

 

Portal zastrzega sobie możliwość gromadzenia Państwa adresów IP, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Portalu.

 

 

9.    Cookies innych podmiotów

 

 

1)    Portal zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z jego usług. 

       Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych użytkowników.

 

2)    W reklamach zamieszczanych na stronach Portalu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał 

       możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez 

       podmioty trzecie.

 

3)    Każdy z Państwa posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, tak aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania 

       plików tekstowych „cookies”.

 

 

10.  Dostęp do danych osób trzecich

 

 

1)    Do danych osobowych zbieranych przez Portal mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Portalu oraz 

       uprawnione osoby zajmujące się obsługą Portalu.

 

2)    Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności 

       właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

 

11.  Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

 

 

1)    Mat Media, jako Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

       ochronie danych osobowych  oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do 

       zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Państwa dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom 

       nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

2)    Portal zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę hostingową home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie, która administruje naszym serwerem. 

       Administrator naszego Portalu zapewnia pełna ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.

 

 

12.  Wyłączenie odpowiedzialności

 

 

1)    Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Mat Media, które zostały 

       zamieszczone na stronach Portalu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego;

 

2)    Mat Media nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Portal przetwarza podane przez Użytkowników dane osobowe 

       w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 

3)    Mat Media zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Portalu, a także zaprzestania działalności, 

       przeniesienia praw do Portalu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia 

       wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Mat Media. 

 

 

13.  Kontakt z nami

 

 

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@zaktywowani.pl

 

 

14.  Zmiany Polityki Prywatności

 

 

Mat Media zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w ostatniej wersji.

 

Data ostatniej modyfikacji: 

 

 

 

 

 

O portalu  •  Pomoc  •  Regulamin  •  Polityka prywatności  •  Reklama  •  Zorganizuj konkurs  •  Kontakt
2011 Copyright by Zaktywowani.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone