Mój profil
Zaktywowani
Drużyny
Dyscypliny
SportStrefy
Singiel vs Singielka
Trenerzy
Talenty/Sponsoring
Regulamin

 

I. Definicje.  

 

 

1.    Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.zaktywowani.pl.

 

2.    Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

 

3.    Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

 

a)    Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.)

b)    ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104); 

c)    ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904).  

d)    ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

 

4.    Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

 

a)    Włąściciel – PPH Kopeć z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Akacjowej 49/2, 41-200 Sosnowiec, NIP: 2220004509, REGON: 270523237, właściciel serwisu 
       internetowego
 www.zaktywowani.pl, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia Usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci 
       
telekomunikacyjnej.

 

b)    Portal – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.zaktywowani.pl, prowadzony i stanowiący własność Właściciela.

 

c)    Użytkownik – każdy podmiot, posiadający zdolność do czynności prawnych, zarejestrowany w Portalu, posiadający możliwość pełnego korzystania
       z  
Usług Portalu.

 

d)    Konto – utworzony po Rejestracji indywidulany Profil Użytkownika uprawniające do pełnego korzystania z Usług Serwisu.

 

e)    Profil – wszelkie dane wprowadzone dobrowolnie przez Użytkownika służące prezentacji jego osoby, a w szczególności imię, pseudonim i zdjęcie. 

       W zależności od decyzji Użytkownika część udostępnionych danych nie będzie widoczna publicznie.

 

f)     Profil Premium - wszelkie dane dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika będącego podmiotem świadczącym usługi w zakresie sportu 

        i rekreacji, w tym Trenerzy i Obiekty Sportowe.

 

g)    Oferta – opis działalności gospodarczej lub zawodowej związanej z branżą sportową Uzytkonika Profilu Premium oraz właściwej wyszukiwarce.

 

h)    Informacja handlowa - każda informacja przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy 

       lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w obowiązujących 

       przepisach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz   

       informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w 

       szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

 

i)     Dane osobowe – zestaw danych Użytkownika, będącego osobą fizyczną, 
      
o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu określonym w Polityce Prywatności.

 

j)     Usługa – świadczenia otrzymywane przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu na podstawie zawartej przez Strony umowy o świadczenie usług.

 

k)    Gość – osoba korzystająca z Portalu, nieposiadająca Konta.

 

l)     Płatność – sposób dokonywanie opłat za Usługi świadczone przez Serwis.

 

m)   Abonament – usługa polegająca na zapewnieniu możliwości korzystania z Profilu Premium, w tym korzystania z rozszerzonej pojemności Konta.

 

n)    Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do założenia Użytkownikowi 

       Konta.

 

 

II. Ogólne warunki korzystania z Serwisu.

 

 

1.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie 

       i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

       o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2.    Korzystanie z Portalu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

 

3.    W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie 

       stron internetowych. Dostęp do Portalu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

 

4.    Znaki towarowe, nazwy, publikowane na stronach Portalu stanowią wyłączną własność Użytkowników. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 

       naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

5.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uniknięcia zamieszczenia na stronach Portalu treści niezgodnych z prawem wpisy Użytkowników mogą być 

       moderowane przez Portal przed ich publikacją.

 

6.    Właściciel świadczy usługi na terytorium całej Rzeczpospolitej oraz poza jej granicami.

 

 

III.  Umowa o świadczenie usług.

 

 

A.   Rejestracja.

 

1.    W celu pełnego korzystania z funkcji Portalu, a w szczególności w celu posiadania Profilu pozwalającego na znalezienie Użytkowników zainteresowanych tą 

       sama dyscypliną sportu lub publikacji Ofert konieczne jest posiadanie Konta. Posiadać Konto mogą wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy.

 

2.    Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.

 

3.    Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Portalu. Formularz rejestracyjny 

       zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

 

4.    Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Gościa jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że:

 

a)    podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym; 

b)    zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu.

 

5.    W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje Dane w zakresie niezbędnym do założenia Konta oraz świadczenia Usług.

 

6.    Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany adres poczty elektronicznej Portal przesyła potwierdzenie zakończenia Rejestracji wraz z linkiem 

       aktywującym Konto. Z chwilą aktywacji Użytkownik posiada stałą możliwość korzystania z Konta, na które loguje się przy użyciu loginu i hasła.

 

7.    Z chwilą dokonania Rejestracji zostaje zawarta umowa o świadczenie usług pomiędzy Użytkownikiem a Właściecielem. Jeżeli Użytkownikiem jest konsument, 

       w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, do zawartej umowy o świadczenie usług będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o 

       ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny. 

 

 

B.   Użytkowanie Konta.

 

1.    Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług Serwisu, a w szczególności z:

 

 

a)    możliwości zamieszczania, edytowania i usuwania danych na Profilu;   

b)    możliwości zamieszczania, edytowania i usuwania  plików multimedialnych, w tym zdjęć, video;  

c)    możliwość zamieszczania, edytowania i usuwania imprez i wydarzeń sportowych oraz Sportspotkań;  

d)    możliwości kontaktu z innymi Użytkownikami, w tym wysyłania wiadomości elektronicznych;  

e)    możliwość tworzenia własnej listy zaprzyjaźnionych Użytkowników;  

f)     możliwości odznaczania własnej Sport Strefy, Drużyny, Trenera, Talentów;  

g)    możliwość zamieszczania edytowania i usuwania ogłoszeń Sport Giełdzie;  

h)    publikowania wypowiedzi (postów) na Forum.

 

 

2.    Z każdej Usługi Serwisu Użytkownik może korzystać za pośrednictwem swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.

 

3.    Zabrania się udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom lub osobom trzecim.

 

4.    Zabrania się korzystania z Kont należących do innych Użytkowników.

 

5.    Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia przez Portal, że Użytkownik dopuszcza się 

       takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że działanie polegające na próbie destabilizacji Portalu może 

       być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.

 

6.    Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

 

a)    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz do korzystania z Portalu w sposób 

       nieuciążliwy dla innych Użytkowników;

b)    przestrzegania praw własności przemysłowej, a w szczególności, praw wynikających z zarejestrowanych znaków towarowych, wzorów użytkowych 

       innych Użytkowników;

c)    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników.

 

7.    W przypadku stwierdzenia, że publikowane przez Użytkownika pliki multimedialne lub wpisy na Profilu lub Forum, naruszają prawa osób trzecich lub 

       obowiązujące przepisy prawa, Portal uprawniony jest do wycofania takiej publikacji ze stron Portalu o czym Użytkownik zostanie poinformowany 

       niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, 
      
w szczególności uznawane są pliki multimedialne lub wpisy, które:

 

1)    w sposób oczywisty wzbudzają rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie fizyczne jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek;

2)    prześladują lub popierają prześladowanie innych osób;

3)    są przejawem wykorzystania seksualnego lub przemocy wobec ludzi; 
      
albo zawierają link do witryny tylko dla dorosłych;

4)    zawierają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób;

5)    zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub  

       oszczercze;

6)    naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich;

7)    zawierają linki do strony z ograniczonym dostępem bądź dostępne wyłącznie po podaniu hasła, albo zawierają ukryte strony bądź obrazy (tzn. 

       niedostępne z innej dostępnej strony albo nie połączone z taką stroną);

8)    promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom albo zawiera instrukcje nielegalnych czynności, naruszanie cudzej prywatności, 

       udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych;

9)    obejmują swoją treścią działalność komercyjną i/lub sprzedaż taką jak konkursy, zakłady pieniężne, handel wymienny, reklamę lub piramidy sprzedaży;

10)  zawierają znak towarowy lub nazwę należąca do innej osoby, a Użytkownik nie wykazał zgody na jego używanie wydanej przez podmiot uprawniony;

11)  naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw autorskich, praw 

       ochrony znaków towarowych, praw wynikających z umów oraz innych praw jakiejkolwiek osoby;

12)  szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub nielegalne.

 

 

C. Profil Premium

 

1.    Użytkownik w ramach posiadanego Profilu Premium ma możliwość dodania do 50 zdjęć. W ramach posiadanej pojemności może publikować Oferty w  

       postaci plików multimedialnych.

 

2.    Oferty Użytkowników Profilu Premium zostaną zamieszczone w wyszukiwarce SportStrefy lub Trenerzy. Wyboru zamieszczenia Oferty w danej 

       wyszukiwarce dokonuje Użytkownik Profilu Premium.

 

3.    W celu korzystania z Profilu Premium Użytkownik powienien:

 

1)    dokonać Rejestracji;

2)    dokonać Płatności Abonamnetu za korzystanie z Profilu Premium w dancym okresie rozliczeniowym, zgodnie z obowiązującym Cennikiem;

3)    dokonać wyboru lub zlecić wykonanie banneru statycznego Profilu Premium.

 

4.    W celu dokonania Płatności, o której mowa w ust. 3 pkt b, Użytkownik zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego
       realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

 

5.    Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

 

6.    Z chwilą wyboru Płatności opłata za Abonament jest wiążąca dla obu Stron.

 

7.    Dokonanie Płatności jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika Profilu Premium zgody na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

 

8.    Portal nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Usługi wynikające z niewłaściwego dokonania Płatności, w tym wynikające 

       z nieprawidłowego lub niekompletnego podania przez Użytkownika danych, które umożliwiają zrealizowanie Płatności.

 

9.    Z chwilą dokonania Płatności zostaje zawarta umowa o świadczenie usług pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem. Jeżeli Użytkownikiem jest konsument do 

       zawartej umowy o świadczenie usług będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 

       odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny. 

 

10.   W celu aktywacji Profilu Premium Użytkownik powinien posiadać swój banner lub zlecić jego wykonanie Włścicielowi. W przypadku posiadania własnego 

       banneru Użytkownik przesyła go na adres poczty elektronicznej Portalu. Portal zamieszcza banner statyczny własny Użytkownika Profilu Premium jeżeli 

       spełnia on wymagania techniczne i estetyczne określone przez Włąściciela. W przypadku barku posiadania banneru własnego Użytkownik może zlecieć jego 

       wykonanie Właścicelowi. 

 

11.   W przypadku zlecenia wykonania banneru statycznego przez Właściciela wynagrodzenie za jego wykonanie będzie uzależnione od nakładu pracy oraz 

        materiałów niezbędnych do jego realizacji, w tym zdjęć lub grafik, których koszt zakupu pokrywa Użytkownik. Wynagrodzenie zostanie określone 

        indywidulanie pomiędzy Stronami. Banner zostanie wykonany w terminie 7 dni roboczych od dnia ustalenia wynagrodzenia.

 

12.  W terminie 5 dni roboczych od dnia wykonania przez Właściciela banneru i przesłania go w postaci pliku za pośrednictwem poczty elektronicznej,  

       Użytkownik może zgłosić zastrzeżenia. Właściciel zobowiązane jest do dokonania korekty wykonanego banneru w terminie 2 dni roboczych od dnia 

       zgłoszenia. Użytkownik uprawniony jest dwukrotnie zgłosić zastrzeżenia do wykonanego banneru. Każda kolejna zmiana będzie podlegała  dodatkowym 

       opłatom ustalonym indywidualnie pomiędzy Stronami.

 

13.  Aktywacja Profilu Premium następuje z chwilą akceptacji wykonanego banneru Profilu Premium.

 

14.  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Oferty. Użytkownik oświadcza, że wszelkie opublkowane za pośrednictwem Portalu pliki 

       multimedialne są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz że nie naruszają praw osób trzecich. Przedmiotowe postanowienie ma również 

       zastosowanie w przypadku zamieszczenia reklam na stronach Portalu.

 

15.  W przypadku stwierdzenia, że Oferta opublikowana przez Użytkownika, narusza prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, Portal uprawniony 

       jest do odmowy jego publikacji na stronach Portalu o czym Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

       Odpowiednia zastosowanie ma postanowienie pkt. A ust. 7.

 

16.  Użytkonik w każdym momencie może dokonać modyfikacji treści opublikowanej Oferty.

 

17.  Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za dany okres rozliczeniowy korzystania z Profilu Premium, wprowadzania zmian lub nowych płatnych lub 

       bezpłatnych Usług, usuwania ich oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, z zastrzeżeniem że nie będzie to miało wpływu na treść stosunku 

       prawnego łączącego Strony. 

 

 

IV.  Forum

 

 

1.    Portal udostępnia swoim Użytkownikom możliwość wyrażenia opinii lub komentarzy (posty) na tematy związane ze sportem, w tym na temat wydarzeń 

       i imprez sportowych, obiektów sportowych oraz wyników.

 

2.    Publikacja postów na Forum jest dobrowolna i bezpłatna.

 

3.    Użytkownik publikuje posty wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez 

       Użytkowników.

 

4.    Niedopuszczalne jest umieszczanie postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do 

       nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających 

       prawa autorskie lub prawa innych osób.

 

5.    Niedopuszczalne jest umieszczanie opinii lub komentarzy zawierających treści uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i 

       naruszających zasady etykiety.

 

6.    W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania przedmiotowych postów bez ostrzeżenia Użytkownika.

 

7.    Warunkiem publikowania postów na stronie Forum jest:

 

a)    posiadanie Konta

b)    zachowanie zgodne z niniejszym Regulaminem.

 

8.    Każdy Użytkownik uprawniony jest do założenia własnego forum dyskusyjnego dotyczącego wybranej kategorii tematycznej. Założenie własnego forum

       dyskusyjnego oznacza, że Użytkownik staje się jego moderatorem.

 

 

V.  Singiel vs Singielka

 

 

1.    Portal udostępnia swoim Użytkownikom możliwość poznania innych Użytkowników  posiadających te same pasje sportowe.

 

2.    Korzystanie z Usługi Singiel vs Singielka jest dobrowolne i bezpłatne.

 

3.    Warunkiem korzystania z Usługi Singiel vs Singielka jest:

 

a)    posiadanie Konta z Profilem;

b)    bycie osoba pełnoletnią;

c)    zachowanie zgodne z niniejszym Regulaminem.

 

4.    Uruchomienie korzystania z Usługi Singiel vs Singielka Użytkownik może nastąpić:

 

a)    W trakcie rejestracji, poprzez odznaczenie właściwego pola, które jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o byciu osobą 

       pełnoletnią, lub

b)    po założeniu Konta, poprzez uruchomienie właściwego mechanizmu oraz złożeniu oświadczenia o byciu osoba pełnoletnią.

 

5.    W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do wieku Użytkownika, Portal uprawniony jest do zawieszenia możliwości korzystania z Usługi Singiel vs Singielka 

       na czas niezbędny do weryfikacji stanu faktycznego i złożeniu wyjaśnień przez Użytkownika. O wyniku postepowania Użytkownik zostanie poinformowany 

       niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

6.    Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści przesyłane przez Użytkowników, przy czym w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika 

       uzasadnionej wątpliwości, że działania innego Użytkownika naruszają obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin Portal uprawniony jest do  

       zablokowania możliwości korzystania z Usługi Singiel vs Singielka na czas niezbędny do stwierdzenia czy działania Użytkownika są niedozwolone. W przypadku 

       stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań naruszają obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin Portal uprawniony do usunięcia Konta 

       takiego Użytkownika, o czym zostanie on niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

VI.  SportGiełda

 

 

1.    Portal udostępnia swoim Użytkownikom możliwość zamieszczenia na stronie SportGiełdy ogłoszenia stanowiącego ofertę sprzedaży towaru przeznaczonego 

       do użytku sportowego, zarówno nowego jaki i używanego.

 

2.    Warunkiem zamieszczania ogłoszeń na stronie SportGiełdy jest:

 

a)    posiadanie Konta;

b)    bycie osobą pełnoletnią lub uzyskać zgodę swojego opiekuna prawnego na zamieszczenie ogłoszenia i dokonanie czynności prawnej sprzedaży towaru;

c)    zachowanie zgodne z niniejszym Regulaminem.

 

3.    Publikacja ogłoszenia na SportGiełdzie jest dobrowolne i bezpłatne.

 

4.    Niedopuszczalne jest umieszczanie ogłoszeń sprzedaży towarów, których sprzedaż jest zakazana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w 

       szczególności towarów związanych z pornografią, używek, narkotyków, towarów pochodzących z kradzieży lub których sprzedaż narusza majątkowe         

       prawa autorskie lub prawa osób trzecich.

 

5.    Niedopuszczalne jest umieszczanie linków lub adresów internetowych giełd lub sklepów, w których faktycznie można dokonać zakupu towaru, którego 

       oferta zakupu została zamieszczona przez Użytkownika na stronie SportGiełdy.

 

6.    Użytkownik zamieszcza ogłoszenia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Włąściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści ogłoszeń 

       zamieszczanych przez Użytkowników. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika lub Gościa uzasadnionej wątpliwości, że ogłoszenia innego Użytkownika 

       naruszają obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin Portal uprawniony jest do zablokowania możliwości korzystania z Usługi SportGiełdy oraz 

       uniemożliwi dostęp Użytkownikom Portalu do zamieszczonego ogłoszenia na czas niezbędny do stwierdzenia czy działania Użytkownika są niedozwolone. W 

       przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań naruszają obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin Portal uprawniony do usunięcia 

       Konta takiego Użytkownika, o czym zostanie on niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usunięcie Konta nie wyłącza 

       uprawnień Portalu do zgłoszenia przedmiotowego naruszenia właściwym organom.

 

7.    Po sprzedaży wystawionego przedmioty Użytkownik jest zobowiązany do usunięcia ogłoszenia z SportGiełdy.

 

 

VII.  Prawa własności intelektualnej.

 

 

1.    Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich opublikowanych za pośrednictwem Portalu materiałów, w tym plików 

       multimedialnych, a w szczególności prawo do ich rozpowszechniania za pośrednictwem Portalu.

 

2.    Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do korzystania ze znaków towarowych, nazw oraz innych oznaczeń, w tym oznaczeń słowno-graficznych 

       opublikowanych za pośrednictwem Portalu.

 

3.    W celu możliwości publikowania materiałów na stronach Portalu w postaci plików multimedialnych, nazw produktów lub usług, znaków towarowych, 

       oznaczeń, w tym oznaczeń słowno-graficznych Użytkownik wraz z opublikowaniem jakiegokolwiek materiału na Profilu udziela Właściciel Licencji 

       uprawniającej do korzystania z całości opublikowanego na stronach Portalu materiału.

 

4.    Licencja, o której mowa w ust. 3, jest wyłączna, nieograniczona terytorium oraz udzielona Właścicielowi na czas trwania umowy o świadczenie usług. 
Właściciel
 jest uprawnione do udzielania dalszej licencji w zakresie udzielonego uprawnienia w przypadku przeniesienia praw własności do Portalu.

 

5.    Właściciel może korzystać z udzielonych mu Licencją praw wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

 

a)    publiczne udostępnienie;

b)    zwielokrotnianie;

c)    wprowadzenie do pamięci komputera;

d)    utrwalanie na nośniku cyfrowym,

e)    modyfikacji wynikającej jedynie z właściwości technicznych stron Portalu, nie naruszając istoty nazwy, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-

       graficznego Użytkownika.

 

8.    Korzystanie z udzielonych Licencją praw nie może wykraczać poza zakres określony niniejszym Regulaminem. W szczególności, poza przypadkami 

       przewidzianymi w Regulaminie, Włąściciel nie będzie uprawnione do udostępniania osobom trzecim  przysługujących jej praw.

 

 

VI. Reklamacje.

 

 

1.    Właściciel rozpatruje pisemne reklamacje złożone na adres Serwisu w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. Użytkownik powinien w piśmie określić 

       przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Soundrive.

 

2.    W razie uwzględnienia przez reklamacji Właściciela dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji lub pisemnie 

       uzasadni odmowę dokonania czynności wskazanych w piśmie zawierającym reklamację.

 

 

VIII.  Wyłączenie odpowiedzialności Właściciela.

 

 

1.    Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkownika lub Gościa praw własności intelektualnej należących do innego 

       Użytkownika lub osoby trzeciej.

 

2.    Właściciela nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości elektronicznych (e-mail) przesyłanych przez Użytkowników innym Użytkownikom, a w 

       szczególności za przesyłanie przez Użytkowników innym Użytkownikom niezamówionych informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy o 

       świadczeniu usług drogą elektroniczną. Obowiązek uzyskania zgody na przesłanie informacji handlowych leży po stronie Użytkownika wysyłającego 

       informacje handlowe innym Użytkownikom.

 

3.    Właściciela nie ponosi odpowiedzialności za:

 

 

a)    za problemy w funkcjonowaniu Portalu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których portal przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie 

       przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;

 

b)    skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła i loginu należącego do Użytkownika;

 

c)    przerwy w świadczeniu Usług zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Portalu;

 

 

VII. Postanowienia końcowe

 

 

1.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

2.    W przypadku sporów wynikających działalności Portalu Strony będą dążyć do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia sądem 

       właściwym jest sąd określony zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego. 

 

3.    Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.zaktywowani.pl.

 

4.    Właściciela zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie 

       Portalu.

 

 

 

 

O portalu  •  Pomoc  •  Regulamin  •  Polityka prywatności  •  Reklama  •  Zorganizuj konkurs  •  Kontakt
2011 Copyright by Zaktywowani.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest PPH Kopeć Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym na stronie https://zaktywowani.pl/kontakt.html są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@zaktywowani.pl.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna zaktywowani.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.